KVK | #smartcosa

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Nuvia Enerji Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan çerçevede elde edilerek işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz, Nuvia ürün ve hizmetlerini kullanmak suretiyle enerjinin verimli tüketimini sağlamak, maliyet etkin sürdürülebilir bir yaşama akıllı teknolojilerle katkı sağlayabilmek amacıyla, faaliyet konumuza uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Sizden elde edilen kişisel verileriniz, Nuvia tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en etkin şekilde faydalandırmak için aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir;

 • Nuvia ürün ve hizmetlerine ilişkin kullanım alışkanlıklarını kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olarak özelleştirme,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Nuvia ürünlerini etkin kullanabilmesi, enerjinin verimli kullanabilmesi için gerekli hizmetlerin planlanması ve yönetimi, ürün ve hizmetler ile ilgili gelişmeler ve geliştirmeler hakkında bilgilendirme,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, haklarınızın korunması için ihtiyaç duyduğunuz verilerinizin saklanması,
 • Hizmetlerimiz karşılığında ihtiyaç duyulan veya yasal her türlü belgenin düzenlenmesi,

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak;
 • İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verileriniz münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da taleplerinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzun yazılı ve ıslak imzalı belge ile yapılması halinde; Nuvia Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI 6 Enerji Teknokenti No:49/206, 34469 Maslak – Sarıyer -İstanbul adresimize posta yoluyla gönderebilir veya nuviaenerji@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.